Thai english
(0)
 
     
     

เกี่ยวกับเรา


     บริษัท สยามบิสสิเนส 2006 จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2549 โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สินค้าด้านสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศ ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนให้สินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ก้าวสู่ตลาดอาเซียน และตลาดโลก

     บริษัท เล็งเห็นความเติบโตในธุรกิจดังกล่าว จึงร่วมกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้รับการรับรอง คุณภาพและความปลอดภัย โดยมีองค์การอาหารและยา เป็นผู้ตรวจสอบ ภายใต้ชื่อสินค้า อมิร่า Amiraโดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิต และจำหน่ายสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และใช้วัตถุดิบที่มีความปลอดภัยและการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยมีมาตรฐานสากล และคลอบคลุมทุกความต้องการของผิว สมกับความมุ่งหมายของบริษัทที่จะผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความจำเป็นของผิว พรรณ Your skin Essentials. 


 
     
   
 
   
 
 
   
       
   
บริษัท สยามบิสสิเนส 2006 จำกัด 266 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000